Svinesektorens udledninger af drivhusgasser

DSC_5761tilwebsideAf Ole Færgeman, medlem af bestyrelsen

I et indlæg i Altinget Fødevarer viser FBLL, at tal fra Landbrug & Fødevarer (L&F) og tal fra World Resources Institute (WRI) tilsammen betyder, at den danske svinesektor udleder 26,5 millioner tons drivhusgasser om året. Det er to en halv gange så meget drivhusgas, som Landbrugsstyrelsen regner med, at hele landbruget udleder, og FBLLs indlæg burde derfor få regeringen til revidere sin måde at beregne landets drivhusgasudledninger på. Både regeringen og L&F har imidlertid efterhånden brugt meget lavere estimater (50 millioner tons fra hele Danmark, heraf ca. 10 millioner fra landbruget) så mange gange, at det kan være vanskeligt at indrømme behovet for en revision.

Læs resten “Svinesektorens udledninger af drivhusgasser”

Beregninger af landbrugets drivhusgasudledning trænger til revision

nature farmer dutch hd wallpaper

Frie Bønder – Levende Land kommenterer i et indlæg på altinget.dk på en nyligt offentliggjort

analyse fra World Resources Institut, hvori dansk landbrugs klimaeffektivitet sammenlignes med andre regioner og specifikke lande. Som det påpeges i indlægget rummer analysen både gode og dårlige nyheder for det danske landbrugs påstand om at være et af verdens mest klimaeffektive. Hvilket bør foranledige en revision af den måde landets drivhusgasudledninger beregnes på.

Læs hele indlægget her.

 

 

 

La Via Campesina Europe, Young Friends of the Earth Europe og ASEED Europe lancerer ungdommens manifest for madsuverænitet

I anledning af Grundlovsdag, har La Via Campesina Europe, Young Friends of the Earth Europe og ASEED Europe sammen lanceret et manifest, hvori de stiller en række krav om tiltag som understøtter madsuverænitet. Manifestet er et formuleret på tværs af en række europæiske lande og stiller skarpt på bl.a. lovgivning, forbrugere, produktionsmetoder, uddannelse og afsætning.

Instagram_Danish3-03 kopiFrie Bønder har været involveret i samarbejdet, da bestyrelsesmedlem Marie Klintrup deltog i et fælles seminar på Cypern i sommeren 2019, hvor grundstenene til manifestet blev lagt. Her repræsenterede hun sammen med unge fra småbonde-organisationer i henholdsvis Schweiz, Holland og Norge La Via Campesina og småskala-jordbrugernes perspektiv.

“Det har været et enormt opløftende samarbejde at være en del af. Ungdomsorganisationernes viden og engagement har givet en fornemmelse af, at en ny generation har fået øjnene op for de problematiske globale systemer, som ligger bag maden på vores tallerken. Og at der er så bred enighed om at at der er brug for et nyt fødevaresystem, som hviler på principperne bag madsuverænitet, peger meget positivt fremad.”

Manifestet kan læses her og er sendt til alle partier og ungdomspartier i Danmark og de øvrige EU-lande samt til alle EU-parlamentsmedlemmer.

(Foto: NOAH)

Frie Bønder bakker op om et stop for Baltic Pipe gasrørledningen

Borgerforslaget ”Annullér beslutningen om at anlægge gasrørledningen Baltic Pipe” er igangsat med henblik på at samle underskrifter for at et flertal i Folketinget pålægger klima-, energi og forsyningsministeren straks at annullere beslutningen om anlæggelse af gasrørledningen Baltic Pipe fra norske gasfelter tværs gennem Danmark til Polen.

Udover det åbenlyst forkerte i at tillade og investere massivt i ny fossil-infrastruktur, som går direkte imod Klimaloven og de danske forpligtelser overfor internationale klimamål, mener vi også at det skaber en lang række problemer for de lodsejere, som skal lægge jord til nedgravningen af gasledningen.

Vi anerkender den forudgående dialog som har været med lodsejerne langs g76271209_118358966283852_5824174999988076544_nasrørledningen og de tiltag der er taget for at imødekomme de negative konsekvenser som særligt gravearbejdet vil have. Vi mener dog ikke at disse tiltag og muligheder for erstatning er tilstrækkelige til at forhindre de langsigtede konsekvenser for lodsejerne.

For det første vil der være afgrødetab det år, hvor gravearbejdet finder sted, da dette typisk vil finde sted i vækstsæsonen. Dernæst vil denne type gravearbejde ofte medføre en opblanding af muldjord og råjord. Denne opblanding gør jorden svær hvis ikke umulig at dyrke i de efterfølgende år. Vi er skeptiske overfor hvorvidt den udfærdigede plan for at holde de to typer jordtyper adskilt, reelt vil blive prioriteret og håndhævet af en entreprenør med en tidsfrist at overholde.

Det samme gør sig gældende med de mange dræn, der ligger i jorden. Disse dræn er selv på højereliggende arealer helt afgørende for at jorden kan dyrkes – det skal vi blot se på februars regnmængde for at kunne konstatere. Det vil være svært at undgå overgravninger af dræn under arbejdet, og det vil give vandlidende marker, hvis de ikke reetableres korrekt bagefter.

Selvom der afsat penge til både afgrødeerstatning og erstatning for markskade, vil de ikke kunne dække de problemer som lodsejerne skal slås med i årene efter.

Derfor bakker Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land op om borgerforslaget og opfordrer alle til at underskrive digitalt her.

Covid-19 og sammenhængen mellem industriel husdyrproduktion og spredning af sygdomme

Den Covid-19 pandemi, som for øjeblikket hærger hele verden, bør foranledige, at vi som verdenssamfund genovervejer vores industrielle husdyrproduktion.

Ole, Henrik og Tonny fra Frie Bønders bestyrelse havde d. 29. april et indlæg i Altinget.dk, hvor de gør opmærksom sammenhængen mellem industriel husdyrproduktion og den type sygdomme, som i øjeblikket har lukket verden ned.

“Når industriel dyreproduktion øger risikoen for smitsomme sygdomme, som er mindst lige så alvorlige som covid-19, burde den nødvendige ændring af landbrugspolitikken være indlysende.”

Læs hele debatindlægget her.