Nyheder

Frie Bønder: Tåbeligt at Landbrug & Fødevarer står fast på en tabersag

DSC_5969

af næstformand og agrarøkonom Henrik Kuske Schou

I gamle dage var noget af det værste man kunne være ude på landet brøndpisser eller hestetyv. Begge forbrydere var i stor risiko for at blive hængt. Sådan er det ikke heldigvis ikke mere. Ingen i vore dage har interesse i at ødelægge anden mands brønd – og dog.

I Egedal kommune i Nordsjælland vil man beskytte borgernes drikkevand, og den 18. december 2017 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet en afgørelse om, at Egedal Kommune kan indføre sprøjteforbud på et areal på 67 hektar.

I slutningen af januar proklamerede Landbrug & Fødevarers næstformand Lars Hvidtfeldt, at organisationen ville stævne Miljø- og Fødevareklagenævnet for afgørelsen, hvilket skete den 7. marts 2018. Man mener ikke, at der hverken er fagligt eller juridisk belæg for at indføre sprøjteforbud i en radius på 300 meter omkring boringerne

Frie Bønder finder det fuldstændig tåbeligt, at Landbrug & Fødevarer vil stille sig på bagbenene over at et areal svarende til et mindre landbrug, som blot skal ”tvangsomlægges” til sprøjtefri dyrkning for at beskytte drikkevandet. Der er jo ingen, der forbyder fortsat drift af arealerne, men kun et forbud mod brug af pesticider.

Vi har vel alle, også landmænd, en interesse i at beskytte vores fælles drikkevand.

I Frie Bønder – Levende Land er vi overbevist om, at Landbrug & Fødevarer taber sagen. Det ligger jo lige til højrebenet, at ingen vil give landmændene fortsat ret til sprøjte med diverse pesticider lige op af drikkevandsboringer.

Vi mener ikke, at de berørte landmænd umiddelbart skal kompenseres for ikke at sprøjte. Det svarer jo til, at rockere kræver beskyttelsespenge af forretningsdrivende for at lade dem være i fred. Landmændene kan fortsætte driften trods et pesticidforbud, selvom de kan miste tilskud til økologiomlægning, når det træder i kraft. Så der er faktisk kun en ting at gøre. Få omlagt de 67 hektar til økologi hurtigst muligt og få det ekstra tilskud. Og det inden et forbud træder i kraft.

Den seneste tid er der påvist triazoler (svampemidler) i drikkevandsprøver. Midlet har ind til nu ikke været et af de pesticider, der normalt overvåges på vandværkerne, men det anbefales nu stærkt fra alle sider, at det også indgår i vandværkernes analyseplan.

Triazoler har vist sig at medføre resistens over for midler til at helbrede svampeinfektioner hos mennesker. I modsætning til tidligere, er det ikke længere fortidens pesticider, der nu findes i drikkevand, men også nyere og godkendte midler.

Så argumentet med, at de pesticidfund, der sker nu, udelukkende er fortidens synder, holder ikke længere. Alene derfor har befolkningen en soleklar ret til at beskytte drikkevandet, lokalt såvel som nationalt.

Fremtidens bonde vil kunne klare sig med ingen eller kun meget få pesticider. Det kræver en anderledes drift med et mere alsidigt sædskifte, flere flerårige afgrøder som græs og brug af alternative metoder mod ødelæggende insekter. Mon ikke verdens dygtigste landmænd også kan klare den udfordring?

Frie Bønder mener: Den tunge del af landbruget er ved at være ude af trit med resten af samfundet.

026red

Der er et yndigt land på 2,6 millioner hektar, hedder det i en række film fra Landbrug & Fødevarer. Fortalt med filmmand, forfatter og mangeårig cykelsportskommentator Jørgen Leths stemme.

Men der er også et andet yndigt land på 1,7 millioner hektar. Nemlig den del som resten af samfundslivet udfoldes på og som den altovervejende hovedpart af befolkningen bor og lever på.

Meget tyder på at de to yndige lande er på konfliktkurs omkring anvendelsen af det samlede areal. For når de to yndige lande er flettet ind i hinanden og gensidigt påvirker hinanden på mange måder, er det jo et væld af nabostridigheder, der kan komme til at opstå.

I øjeblikket er en protestbevægelse ved at rejse sig på Tuse Næs ved Holbæk. En forening i lokalsamfundet, som er imod en større udvidelse af svineproduktionen på næsset, får medlemmer fra hele landet. Frie Bønder – Levende Land vil følge udviklingen meget nøje.

På andre fronter er skelstridighederne endt med sagsanlæg. Landbrug & Fødevarer stævnede tidligere i år Miljø- og Fødevareklagenævnet, der gav Egedal Kommune ret til et forbud mod sprøjtning til såvel landmænd som private villaejere på 67 hektar for at beskytte drikkevandsindvindingen.

Men det slutter ikke her. Tidligere i marts besluttede Landbrug & Fødevarer, at støtte op om Bæredygtig Landbrugs retssag om vandplanerne. Her handler det om den generelle beskyttelse af vandsystemerne fra bæk til hav. Og ligeledes her vælger landbruget at udfordre samfundets ret til beskyttelse af miljøet.

Frie Bønder – Levende Land mener, at selvom det er en basal ret i et retssamfund at få prøvet en sag af ved en domstol, er selve sagsanlæggene særdeles ærgerlige for landbrugets omdømme.

De kommende dage vil vi stille skarpt på denne uheldige tendens.

Vi har jo et yndigt land på 4,3 millioner hektar – og vi skal jo være her alle sammen.

Frie Bønder mener: Den danske indsats mod svinepest har helt forkert fokus

DSC_2637

Henover de seneste par dage har man på diverse nyhedssider kunnet læse, om hvordan Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen som bekæmpelse mod den iblandt svineproducenter frygtede afrikanske svinepest dels vil tillade jagt på vildsvin døgnet rundt, året rundt, også når de har unger, og dels vil opsætte et 70 km langt vildthegn langs den dansk/tyske grænse for at forhindre, at vildsvin vandrer ind i Danmark fra Tyskland. Begrundelsen herfor er, at vildsvinene spreder svinepesten, som vil være katastrofal for den danske svineeksport, hvis sygdommen finder vej til Danmark.

Dette kommer umiddelbart efter, at flere medier i både Tyskland og Danmark i februar offentliggjorde resultatet fra en ny tysk afhandling. Den er udgivet af Veterinærforeningen TVT – Tierärtzliche Vereinigung für Tierschutz, som består af cirka 1.300 dyrlæger og 40 naturforskere, og det er dyrlæge, dr. Susanne Hartmann, som står bag undersøgelsen. Hun fastslår i afhandlingen, at det ikke er vildsvin, som spreder den afrikanske svinepest. Langt hovedparten af de vildsvin, som kommer i kontakt med sygdommen, dør indenfor to dage og kan derfor slet ikke nå at sprede sygdommen langt.

Ifølge Dr. Susanne Hartmann er derimod mennesker hovedansvarlige for sygdommens spredning, primært gennem import af svinekødsprodukter. ASF-virus (afrikansk svinepest) kan overleve i flere uger i f.eks. røgevarer som spegepølse.

Den tyske afhandling frikender altså vildsvinene som smittebærer af afrikansk svinepest.

I lyset af ovenstående konklusion i den tyske undersøgelse, undrer det Frie Bønder – Levende Land, at Esben Lunde Larsen alligevel vælger at koncentrere indsatsen mod svinepesten omkring vildsvinene. Har ministeren ikke sat sig ind i den nyeste forskning? Hvis den primære smittekilde er inficeret forarbejdet svinekød, som transporteres rundt med mennesker, er det jo først og fremmest her, der skal gribes ind. I forvejen er der skrappe regler omkring desinficering af lastbiler, der i stor stil transporterer svin mellem Danmark, Tyskland og Polen, men blot en enkelt fejlslagen desinficering kan jo udløse, at smitten kommer til Danmark. Frie Bønder – Levende Land ser derfor den største risiko i den omfattende transportsektor, og de voldsomme foranstaltninger i forhold til vildsvinene er således forholdsvist formålsløse.

Tyskland er i forvejen fri for afrikansk svinepest, selv sygdommen er rykket nærmere mod østgrænsen de senere måneder, og vi mener derfor, det ville give bedre mening og bedre brug af skatteborgernes penge, hvis man i stedet for hegn og nedskydning af vildsvin i Danmark brugte krudtet på samarbejde med de tyske myndigheder for at bremse sygdommen allerede før, den når den tyske grænse.

Frie Bønder til regeringen: Round Up skal også forbydes i foderkorn og raps

sprøjtebillede

 

Regeringen vil forbyde brugen af Round Up før høst i konsumafgrøder som brødhvede, maltbyg, grynhavre og brødrug. Det skal ske ved en ændring af bekendtgørelse for bekæmpelsesmidler, men det vækker kun betinget glæde hos landsforeningen Frie Bønder – Levende Land.

– Det er en billig omgang for regeringen, siger foreningens næstformand, agrarøkonom Henrik Kuske Schou. Allerede i 2016 kom der en brancheaftale i stand om forbud mod glyphosat (Round Up) før høst i konsumkorn mellem landbruget og grovvarebranchen. Den kom til at gælde fra høst 2017. Så det er nemt og bekvemt for regeringen at ophøje virkeligheden til lovændring i en bekendtgørelse. Måske også fordi man trænger til at vise lidt handlekraft på miljøområdet efter balladen omkring Landbrugspakken og vandplanerne.

I Frie Bønder – Levende Land undrer vi os over, at forbuddet ikke også omfatter foderkorn og raps, siger næstformanden. Især når der i flere udenlandske forsøg er påvist en sammenhæng mellem brug af glyphosat før høst både i foderkorn og importeret foder som sojaskrå, og så reproduktionsproblemer hos blandt andet søer, og diarré hos smågrise og fjerkræ, siger Schou, som ikke mener, at husdyrene skal fungere som ”rensningsanlæg” for rester af bekæmpelsesmidler.

Der pågår pt. en undersøgelse hos Institut for Husdyrvidenskab, hvor man med 10 mio. kroner i støtte fra Velux-fonden og Villum-fonden analyserer, om rester af glyphosat i foderet påvirker dyrs sundhed. Resultaterne foreligger dog først i 2020.

– Men hvorfor skal der forskes i noget, når det er så åbenlyst forkert at sprøjte i en næsten moden afgrøde, siger Schou, og tilføjer, at hvis regeringen vælger at beskytte forbrugeren med et forbud, hvorfor skal vores husdyr så ikke beskyttes? Det behøver man vel ikke vente på forskningsresultater for at kunne beslutte.

– Glyphosat bruges også i stor udstrækning til at tvangsmodne raps, og jeg er overbevist om at det sagtens kunne genfindes i rapskager som blandt andet fodres i stort omfang til malkekvæg og svin, siger Schou.

Frie Bønder – Levende Land anbefaler stærkt regeringen, at ændringen i bekendtgørelsen også kommer til at omfatte foderkorn og raps.