Nyheder

Debat: Regeringens landbrugsudspil svigter de unge

Af Tonny Hansen, Ole Færgeman, Anne Rehder, medlemmer af bestyrelsen

Indlægget er bragt på maskinbladet.dk

Forleden præsenterede regeringen sit længe ventede udspil til en klimaplan for landbruget med brask og bram. Det rummer da også flere gode elementer, men ret beset svigter udspillet os alle, især de unge.

Regeringen foreslår ganske vist at bruge en del af EU’s landbrugsstøtte til en etableringsordning på 129 mio. kr. årligt til hjælp til yngre landmænd under 40 år, som kan modtage et engangsbeløb på maks. 745.000 kr. til at etablere sig. Problemet for de unge, som vil have ben under eget bord, er imidlertid, at bedrifterne er blevet så store og så dyre, at der her er tale om småpenge. 

En ordentligt finansieret statslig jordbrugsfond kunne være med til at løse netop det problem. En jordbrugsfond kunne opkøbe og udstykke store bedrifter til mindre bæredygtige bedrifter og samtidig skabe flere arbejdspladser. Den løsning er imidlertid ikke omtalt med et eneste ord i udspillet, selvom en detaljeret udformning af en sådan fond så sent som i 2001 blev udarbejdet af netop en socialdemokratisk regering. For halvandet år siden fremlagde Frie Bønder Levende Land sammen med andre organisationer en opdateret version af forslaget. I vores version indgik en grundkapital på 1 mia. kroner.

Der er i regeringens udspil heller ikke et ord om uddannelse af unge landmænd i andet end konventionelt landbrug. Alle danske landbrugsskoler, herunder de få økologiske, skal i dag i henhold til bekendtgørelsen undervise i landbrug baseret på anvendelse af pesticider og kunstgødning. Unge der vil lære om fremtidens klimavenlige regenerative landbrugsformer, må søge til udlandet.

Regeringen svigter ikke blot de unge, som trods vanskeligheder forsøger at skabe et nyt klimaansvarligt dansk landbrug. Regeringen svigter også de langt flere unge og børn, som med rette frygter for deres fremtid i en verden på vej til 3 eller 4 graders global opvarmning. 

De 4 ministre, som præsenterede udspillet, er alle så kvikke og oplyste, at alt dette ved de godt. De er endvidere alle på det rene med, at de og vi alle systematisk undervurderer vores udledninger af drivhusgas. Det er jo derfor, at det går langt hurtigere med klimaforandringer, end vi har forventet. 

Vi undgår eksempelvis at medregne den internationale skibsfarts og flyindustris bidrag til global opvarmning, og ikke mindst i diskussioner om landbruget snyder vi så vandet driver. Vi fastholder forestillingen om biobrændslernes klimaneutralitet, selvom vi ved, at den er falsk. Hvis CO2 frigjort ved forbrænding af træ i det hele taget indgår i nye træer ved fotosyntese, sker det så langsomt, at det er stort set ligegyldigt. 

Hertil kommer, at medregnede vi det kulstof, som kunne være bundet i den skov eller savanne, som nu er brasiliansk landbrugsjord til fremstilling af soja til danske svin, ville svinenes klimaeffekt være dobbelt så stor. Den beregning videreformidlede Frie Bønder Levende Land i Altinget sidste efterår.

Og, som om det ikke er nok, og som fornylig påpeget af Greenpeace, ville metan, bl.a. fra drøvtyggere, have mere end dobbelt så stor klimaeffekt, hvis man valgte en relevant tidshorisont på 20 år fremfor, som vi gør det nu, 100 år. Det skyldes metans relativt korte opholdstid i atmosfæren (8-9 år). 

Den animalske dyreproduktions påvirkning af klimaet er således langt større end den i forvejen meget store påvirkning, som vi almindeligvis regner med. Regeringen er naturligvis fortrolig med disse forhold, og regeringen er under alle omstændigheder fuldstændig på det rene med, at den danske produktion af køer og grise skal mindst halveres, hvis et rettidigt dansk bidrag til arbejdet med at forhindre klimakatastrofen skal tages alvorligt. 

Regeringen ved også godt, at lækageargumentet om ”at produktionen flytter til udlandet, hvor man ikke er så dygtig som vi er i Danmark” er falsk. De store producenter af svinekød i Tyskland, Holland og USA er lige så dygtige som de danske. Og verden udenfor Danmark står ikke stille. Svineproducenter i andre lande arbejder også for at reducere klimatruslen, hvorved lækageargumentet svækkes yderligere.

Alt dette ved regeringen godt, og vel skal Staten hjælpe landbruget og andre erhverv, men Staten er til for os alle sammen. Hvorfor bringer regeringen ikke de midler i spil, som reelt kan hjælpe unge landmænd til at få ben under eget bord? Hvorfor satser regeringen ikke på at støtte de unge, der skal skabe fremtidens klimaansvarlige landbrug, når halvdelen af de danske landmænd indenfor de næste ti år skal på pension? Og, mest alvorligt, hvorfor vil regeringen ikke foreslå Folketinget de indgreb, som kunne vise verden og Danmarks børn og unge, hvordan et landbrug reelt kan nedbringe sin klimapåvirkning? Hvorfor har regeringen ikke kunnet tage sig mere sammen? For alles skyld, ikke mindst de unges. 

Det er afgørende for dansk landbrugs fremtid, for klimaet og for os alle, at unge landmænd og klimaansvarlige landbrugsformer står centralt, når den endelige klimaplan for landbruget skal forhandles på plads i Folketinget.

Links

https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/forening-beregninger-af-landbrugets-drivhusgasudledning-traenger-til-revision

https://www.greenpeace.org/denmark/div/danmarks-koer-og-svin-er-tikkende-metan-bombe-under-landbrugets-klimaaftryk/

Kom til Folkets Madmøde for et nyt madsystem!

Imens agroindustrien er inviteret til at give deres bud på fremtidens “bæredygtige” fødevaresystemer til “World Food Summit” på Christiansborg, vil vi lave noget larm for alle os med de retfærdige, regenerative og små-skala løsninger. Kom tog vær med til demonstration ved Rigsdagsgården torsdag d. 15. april kl. 15, hvor Anne fra Frie Bønder sammen med Nanna Clifforth fra NOAH, Kjeld Hansen og Københavns Fødevarefællesskab vil deltage i paneldebat. Vi glæder os til at se alle jer der vil have et nyt madsystem!

Læs mere om baggrunden for demonstrationen her.

Programmet for demoen:

15:00: Velkommen
15:15 – 15:45 Panelsamtale: Hvad vil vi med madsystemerne?
15:45 – 16:00 Fællessang og suppe
16.00 – 16:30 Panelsamtale: Magt og klimaretfærdighed i vores madsystemer
16:30 – 17:00 Launch af magasinet GRO
17:00 – Afrunding
Der ligger en kæmpe magt i at bestemme hvem der lyttes til når der gives input til politik. Den har vi brug for jeres hjælp til at udfordre – kom med d. 15.!

GMO og nye genetiske teknikker skal fortsat reguleres

Frie Bønder – Levende Land er medunderskriver på et fællesbrev til næstformanden i EU Kommissionen Frans Timmermanns. Sammen med en række NGO’er og kritiske videnscentre opfordrer vi i brevet til, at man fastholder EU rettens afgørelse om fortsat at regulere GMO og udviklingen af nye genetiske teknikker som CRISPR.

I fællesbrevet gives udtryk for mange af de bekymringer, som vi har i forhold til, at EU potentielt kunne vælge at undtage de nye genetiske teknikker fra det Europæiske GMO Direktiv. I praksis ville det betyde, at det kunne blive muligt at anvende de nye genetiske teknikker i vores landbrug som non-GMO-metoder. 

Du kan læse den fulde udgave af fællesbrevet i dansk oversættelse her.

Landsmøde afholdes d. 29. maj 2021

Landsmødet 2021 er grundet covid-19 blevet udskudt, men vi er nu klar med ny dato, hvor vi forhåbentligt kan mødes i foreningen. 

IMG_1938

Hvis gældende retningslinjer og restriktioner tillader det, afholder vi Landsmøde 2021 lørdag d. 29. maj. Vi vender tilbage med flere informationer, når vi kommer lidt tættere på.

Vi krydser alt hvad vi har for, at vi kan gennemføre til den tid og vi er i fuld gang med planlægningen. Vi kan allerede nu afsløre at årets oplægsholder er Rasmus Willig, landbrugsdebattør og forperson for foreningen Andelsgårde. Foreningen har som formål at købe den danske landbrugsjord tilbage og dens første gård ligger i Melby i Nordsjælland og forpagtes af Nanna og Christopher, som driver en regenerativ grøntsagsproduktion med lokal afsætning. Du kan læse mere om Andelsgårde her

På Landsmødet skal der også blive vælges nye medlemmer til bestyrelsen og vi vil hermed gerne opfordre alle medlemmer til at overveje om det kunne være noget for jer. Det er en unik mulighed for at sætte sig i styrerummet for vores forening, som er Danmarks eneste uafhængige forening for de mindre og alsidige jordbrug. Vi vil i den forbindelse også gerne minde om, at stemmeret er betinget af betaling af kontingent og opfordre til at få indbetalt kontingentet for 2021, hvis ikke allerede gjort. Er du tvivl om hvordan, kan du læse her.

Har du spørgsmål til noget af ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på fbll@outlook.dk eller vores formand Tonny på skovdal@profibermail.dk

Vi glæder os til forhåbentligt at kunne møde jer alle til maj!

 

Nej tak til den kommende handelsaftale mellem EU og MERCOSUR-landene

Frie Bønder med-underskriver på et åbent brev til medlemmer af Folketinget og danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Sammen med os står 19 grønne organisationer og 13 forskere bag brevet under overskriften “Danmark bør ikke acceptere en handelsaftale som indebærer afskovning og krænkelser af menneskerettigheder”. Den kommende handelsaftale mellem EU og MERCOSUR-landene vil i følge flere studier og vurderinger vil føre til øget import af blandt andet oksekød, soja og ethanol, som vil medføre mere skovrydning og øgede CO2-udledninger, samt true oprindelige folk, der lever i og af naturen, ved at sætte deres landområder under voldsomt pres. Derfor bør der lægges pres på den danske regering og EU ift. ikke at godkende det nuværende udkast til en aftale.

Hele brevet kan læses her

Politiken: “Forskere og ngo’er: Sig nej, Danmark, ellers får vi mere af det her i Amazonas”

Underskriftindsamlinger:

DANMARK: SIG NEJ TIL HANDELSAFTALEN MED BRASILIEN!

Stop Skovbrandene: Kræv at Danmark siger fra overfor afskovning og MERCOSUR-handelsaftalen