Vedtægter

§1
Foreningens navn er Frie Bønder – Levende Land.
Foreningens adresse er formandens adresse.

Foreningen arbejder for

– at sikre de bedst mulige forhold for jordbrugere med små eller mellemstore bedrifter.
– at forbedre livsbetingelserne for beboerne i landdistrikterne.
– skabe flere og bedre relationer mellem landbruget og det øvrige samfund.
– at al landbrugsproduktion bliver mere økologisk

Foreningen arbejder således for et miljømæssigt, etisk fuldt forsvarligt og økonomisk stærkt bæredygtigt landbrug. Dette indebærer efter foreningens opfattelse, at

-de små og mellemstore landbrug skal udgøre grundstammen i produktionen.
-der inden for alle former for landbrug tilstræbes, at der produceres i overenstemmelse med naturens processer, under skyldig omsorg for dyr, planter og jord.
– Vilkårene for produktion og distribution af fødevarer skal tilrettelægges på en måde, som sikrer rimelige levevilkår for hver enkelt landbrugerfamilie.

Foreningen arbejder for ret til selvbestemmelse med hensyn til produktion, fordeling og forbrug af fødevarer. Dette indebærer efter foreningens opfattelse, at

– alle, som ønsker det, skal have mulighed for at dyrke jorden.
– jordbrugerne skal have udstrakt indflydelse på, hvad og hvordan de producerer, og hvordan dette forarbejdes og fordeles videre.
– alle skal have ret til sunde fødevarer, der er fremstillet på en bæredygtig måde.
– betingelserne for fødevareproduktionen skal reguleres på baggrund af demokratiske processer.
– kvinder og mænd skal have lige vilkår i landbruget
– landbrugsproduktion skal fortrinsvis ske med henblik på lokal/regional afsætning.

Foreningen søger at nå sine mål ved at
– søge indflydelse på lovgivningen og deltage i den offentlige debat i medierne.
– yde medlemmerne støtte med hensyn til etablering på landet, samt produktion, køb og salg af fødevarer og landbrugsrelaterede varer og tjenesteydelser.
– etablere regionale, faglige netværk samt uddannelse for medlemmerne.
– formidle faglig rådgivning.
– samarbejde med andre organisationer med tilsvarende målsætning, nationalt som internationalt.
– foretage formidling i offentligheden om landbrugsfaglige og landbrugspolitiske emner.
– samle, udvikle og formidle viden om bæredygtig produktion på små og mellemstore landbrugsbedrifter.

§2
Foreningens målgruppe er bønder og husmænd, herunder pensionerede/-; desuden personer, der uddanner sig til at arbejde med landbrug, samt andre personer, der ønsker at etablere sig som jordbrugere. Derudover optages andre personer og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål. Som støttemedlemmer optages personer under ovenstående forudsætninger med samme rettigheder, dog uden stemmeret og adgang til rabatter, men til halvt kontingent.

§3
Foreningens interesser varetages af bestyrelsen i samspil med medlemskredsen. Udover formand og næstformand består bestyrelsen af 7 personer og 2 suppleanter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens afgørelser sker ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fastsætter foreningens kontingent, der opkræves forud.
Kommunikation og information til medlemmerne om foreningens virksomhed vil ske via foreningens hjemmeside og blad, hvis redaktør vælges af bestyrelsen.

§4
Foreningens øverste myndighed er Landsmødet, som holdes hvert år i første kvartal.
På landsmødet berettes om foreningens virksomhed og foreningens program diskuteres og revideres.
Formanden og næstformanden vælges for 2 år ad gangen. Formanden i lige år og næstformanden i ulige år.
Den øvrige bestyrelse samt to suppleanter er på valg hvert andet år således, at der er 4 på valg i lige år og 5 i ulige år.

Revisorerne vælges skiftevis for to år ad gangen.

En person, der er valgt, kan maksimalt være valgt i 8 år på samme post.
En afgået formand er ikke valgbar til nogen post i bestyrelsen før efter 2 år, uanset af hvilken grund han er gået af.

Afstemninger kræver almindeligt flertal.
Dog kræves der 2/3 flertal af de fremmødte på Landsmødet til vedtægtsændringer.
Alle medlemmer samt ægtefæller eller samlevende har stemmeret.
Landsmødet indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering i foreningens blad – Levende Land – for at kunne være beslutningsdygtigt.

Forslag til Landsmødet skal tilgå bestyrelsen senest 2 uger før landsmødet.

Landsmødet skal indeholde følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere.
2) Formanden aflægger beretning, som debatteres og sættes til afstemning.
3) Regnskab aflægges, debatteres og sættes til afstemning.
4) Indkomne forslag.
5) Valg:
a) Formand
b) Næstformand
c) Bestyrelsesmedlemmer
d) Suppleanter
e) Revisor
6) Eventuelt

Forslag og valg skal ske skriftligt, når mindst et medlem ønsker det.
Valgbar til bestyrelsen er enhver, der har stemmeret og som har accepteret kandidatur.
Medlemmer med fuldt medlemskab har stemmeret og er valgbare, når kontingentet er indbetalt senest den 31/1 i landsmødeåret
Ved indmeldelse efter den 31/1, (i landsmødeåret), kan bestyrelsen godkende stemmeret og valgbarhed inden indkaldelsesfristen til Landsmødet er udløbet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg, og det tilstræbes, at mindst et udvalgsmedlem er repræsenteret i bestyrelsen. Er dette ikke tilfældet, har bestyrelsen hjemmel til at sende en repræsentant til udvalgsmøderne.

§ 6
Underskriftsberettiget i økonomiske anliggender er formand og kasserer. For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter kun foreningens formue.

§ 7
stk. 1 Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes, når en fjerdedel af foreningens medlemmer – eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer – kræver det.
Bestyrelsen er forpligtet til skriftlig at indkalde til ekstraordinært landsmøde senest 14 dage efter at kravet om ekstraordinært Landsmøde er fremsat. Der skal være et varsel på mindst 1 uge.

§ 8
Foreningens opløsning eller eventuelle fusion kan vedtages på to på hinanden følgende landsmøder.
På samme landsmøder skal bestyrelsen fremkomme med forslag til anvendelse af eventuel formue, som skal anvendes til landdistriktsfremmende foranstaltninger.

Vedtægterne er vedtaget på landsmødet 22. februar 2014.