Pressemeddelelse: Nye skatteregler for ejendomme på landet er en ommer

Pressemeddelelse fra Frie Bønder – Levende Land /La Via Campesina Denmark

D. 31. marts 2023 offentliggjorde Vurderingsstyrelsen den længe ventede udmøntning af ejendomsvurderingslovens konsekvenser for kategorisering af ejendomme i landzone. Det pågældende styresignal, der først kom i høring d.9. februar 2023, er i flere henseender overraskende. Frie Bønder – Levende Land, som taler de mindre landbrugs og landdistrikternes sag, peger på en række problemer ved loven og styresignalet, der må løses for at undgå en række negative konsekvenser.

Som sagen præsenteres på Vurderingsstyrelsens hjemmeside, er der tale om en simpel, mindre regulering: Et begrænset antal ejendomme, der i dag er kategoriseret som landbrug, er i virkeligheden ”hobbyejendomme” eller ”hesteejendomme”, og derfor skal de kategoriseres som det, de er, nemlig boliger, og beskattes på samme måde som villaer i byerne. Ser man imidlertid på selve styresignalets tekst, bliver billedet et ganske andet. I runde tal tilsiger retningslinjerne, at op til 25.000 landejendomme på fra 5 til 15 ha skifter status fra landbrug til boliger og dermed beskattes op til 15 gange højere end hidtil. I bemærkningerne til loven står, at alsidigt drevne landbrug på op til 30 ha i dag har karakter af hobbylandbrug. Kun ”effektive” landbrug, hvorved forstås specialiserede brug af en vis størrelse, anerkendes i styresignalet som egentlige landbrug. Konsekvenserne af dette vil blive vidtrækkende, ikke blot for de berørte landbrug og deres ejere, som risikerer økonomisk ruin. Det vil også kunne mærkes i landdistrikterne, der i kraft af de mindre landbrugs forsvinden, når jorden bliver solgt fra til den nærmeste industribedrift, vil miste både borgere og den natur, som er en integreret del af de små landbrugs drift. Med til billedet hører, at lovens bemærkninger lægger op til endnu en bølge af omkategoriseringer og dermed en næste bølge af nedlæggelser, nu af brug på mellem 15 og 30 ha eller mere. Dette vil yderligere accelerere en udvikling, hvor vores landdistrikter bliver til industridistrikter, på bekostning af natur, mennesker og lokale fællesskaber.

Man kan spørge sig, hvorfor ingen af de politikere, der behandlede denne lov, tilsyneladende var opmærksomme på konsekvenserne af styresignalet, der på det tidspunkt var i høring? En af grundene kunne være, at en række politiske dagsordener har ændret sig markant siden ejendomsvurderingslovens vedtagelse i 2017: ”Et Danmark i balance”, biodiversitetskrise og klimaforandringer er først de seneste år begyndt at blive taget politisk alvorligt. At de mindre landbrugs forsvinden vil få en negativ indflydelse på alt dette, indgik af gode grunde ikke i overvejelserne ved lovens tilblivelse.
Formanden for Frie Bønder – Levende Land, Tonny Klinch Hansen, udtaler: ”Vi ved, at små landbrug ofte integrerer naturpleje og fremmer biodiversitet med deres drift, hvilket giver et landskab med plads til naturen, i stærk kontrast til de industrielle bedrifter. De små bedrifter er også dem, som almindelige mennesker har mulighed for at drive, og de har ofte en stærk lokal forankring og bidrager dermed til at skabe liv i lokalsamfundene. Hverken vores landdistrikter eller natur har råd til, at vi sætter dette over styr med den nye ejendomsbeskatning.”

Frie Bønder reagerer ikke blot imod ejendomsvurderingslovens implementering pga. dennes konsekvenser mht. miljø, klima og det sociale liv på landet. ”Landbrugsjord beskattes helt forskelligt, således at den, der har meget jord, skal betale meget mindre pr. ha., end den, som har lidt, og samtidig beskattes boliger mere lempeligt, hvis ejeren har meget jord. Hertil kommer, at loven indføres med tilbagevirkende kraft, hvor ingen, der har købt en mindre ejendom, har haft en chance for at forudse, hvilke konsekvenser, dette ville få”, siger Tonny Klinch Hansen. At de ramte tilbydes en overgangsordning, er efter formandens mening en ringe kompensation: ”Dels kan de senest tilkomne ikke få del i ordningen, dels er der jo ikke meget ved at udvikle et landbrug, som man ved på sigt er dødsdømt”, siger Tonny Klinch Hansen, der undrer sig over, at partier, der går ind for skattelettelser, åbenbart går ind for det modsatte, når det gælder mennesker, der passer på land og landskaber.

Frie Bønder ser med beklagelse et tydeligt mønster i skiftende regeringers behandling af de mindre landbrug. Således administrerer Danmark landbrugstilskuddene i modstrid med EU-Kommissionens intentioner om at tilgodese de små landbrug. Frie Bønder konstaterer, at Danmark nu også i kraft af skattepolitikken bringer sig på kollisionskurs med Bruxelles, og vil tage sagen op i en henvendelse til landbrugskommissær Janusz Wojciechowski.

Frie Bønder finder, at det mest problematiske ved ejendomsvurderingsloven og retningslinjerne for dens anvendelse på landbrugsejendomme er kombinationen af et meget vidt spillerum for vurderingsmyndighedens frie skøn og de intentioner, som er udtrykt i bemærkningerne til loven. Selv om man måske i første omgang vil fare med lempe, åbner loven for en gradvis stramning med præcis de uheldige følger som her beskrevet. Også af den grund bør loven eller i det mindste bemærkningerne til loven og styresignalet snarest revideres.

Yderligere oplysninger:
Formand Tommy Klinch Hansen, tlf: 20219421
Næstformand Ole Færgeman, tlf: 75279072
Mail: fbll@outlook.dk

Frie Bønder – Levende Land er stiftet i 2003 som en fortsættelse af husmandsforeningerne. FBLL har fra 2009 været en del af La Via Campesina, den internationale organisation for småbønder og landarbejdere.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s