Frie Bønder – Levende Land Nyhedsbrev februar 2019

cropped-527784_483159568418037_1504596567_n1.jpeg
Ny kommunikationsstrategi: Redaktørerne af bladet Levende Land, Karen Olesen og Anders Clausen, takker af efter et mangeårigt gigantisk arbejde med at redigere bladets fire årlige numre. Bestyrelsen har besluttet sig for, at bladet fremover kommer i en større udgave med et forbedret layout, men kun to gange årligt. Til gengæld udsendes nyhedsbreve som dette mindst hver anden måned, og interne papirer som referater af bestyrelsesmøder, udkast til avisindlæg, m.m. vil være at finde i en såkaldt lukket Facebook-gruppe – hvor alle medlemmer af foreningen er mere end velkomne til at ytre sig. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at gå på Facebook og lade sig optage i gruppen: Frie Bønder – Levende Land: Medlemsgruppe. Ny redaktion for Levende Land er Anders Hedegaard, Louise Lindbøg Hansen og Ole Kjærulff Davidsen.

Deklarationen om bønder og landarbejderes rettigheder, som FNs generalforsamling for nylig vedtog, undlod Danmark at stemme for – med en i vore øjne mærkværdig begrundelse. (Se vort nyhedsbrev fra december). Under vor medvirken har dette givet mf Christian Juhl (EL) anledning til at stille følgende spørgsmål til udenrigsministeren: ”Ministeren bedes, som opfølgning på URU alm. del – svar på spm. 44, redegøre for, hvor i FN-erklæringen om småbønders rettigheder, der anvendes en uklar terminologi. Samt hvilken del af teksten, der giver anledning til ministerens bekymring om, at erklæringen vil udvande rettighederne for oprindelige folk. Særligt set i lyset af erklæringens artikel 28, 1 sektion, hvor der står: ”Intet i denne deklaration må kunne give anledning til at formindske, forringe eller ophæve de rettigheder, som bønder og andre beskæftiget i landdistrikter samt oprindelige folk oppebærer, hverken nu eller i fremtiden.”(Vor oversættelse fra engelsk). Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvordan og med hvilket indhold, Danmark bidrog til udarbejdelsen af EU’s linje i arbejdsgruppen om FN-erklæringen. Samt uddybe hvilke punkter, der skilte EU-landene, da der ikke kunne opnås enighed om fælles linjeføring. Endelig bedes ministeren bekræfte, at EU ikke har stemmeret, når en sådanne erklæring behandles i FN, men at det derimod er de enkelte medlemslande, der kan stemme – og dermed har ret til egen position i forhold til erklæringen.” (Se også https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/URU/spm/126/index.htm ).

Landbrugspakken var Frie Bønder fra starten modstander af, fordi vi forudså, at den hverken ville gavne landbrugets økonomi eller miljøet. Nu viser det sig, at den nedskæring på 1451 ton i 2018, som Landbrug og Fødevarer havde lovet regeringen, endte med at blive på sølle 12 ton, altså mindre end en procent af det lovede. Bortset fra det dybt beklagelige i, at det går den forkerte vej med hensyn til udledning af næringsstoffer, ærgrer det os, at almindelige landmænds anseelse skades af regeringens og Landbrug & Fødevarers kortsigtede og urealistiske manøvrer – for ikke at tale om de yderligere vanskeligheder Danmark nu kan imødese i forholdet til EU. Det bør være sidste gang, at man indlader sig på uforpligtende aftaler med den tunge del af landbruget. Landbrugspakken er en ”ommer”, som en kommende regering må råde bod på. Læs hele Frie Bønder – Levende Lands pressemeddelelse om landbrugspakken her: https://friebonderlevendeland.com/nyheder/

Demokratiet har det – heller – ikke godt, hvis man skulle bedømme det ud fra høringsfrister for nye forordninger om lempelse af grænseværdierne for tilladte mængder af pesticidrester i fødevarer: 4 dage blev der til at forholde sig til forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stofferne Clothianidin, cycloxydim, epoxiconazol, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328, prohexadion, azoxystrobin, bicyclopyron, chlormequat, cyprodinil, difenoconazol, fenpropimorph, fenpyroximat, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, prothioconazol, spinetoram, trifloxystrobin og triflumezopyrim. Frie Bønder – Levende Land har tidligere uden held klaget til Folketingets ombudsmand over korte høringsfrister. Fødevarestyrelsen forsikrer, at den ”gør sit yderste for at give høringsparterne så lang høringsfrist som muligt inden for de givne rammer”, idet disse rammer er givet af gældende EU-praksis. Vi vil søge at få politikere til at rejse problemet, i Kbh. og i Strasbourg/Bruxelles.

Et mediebryllup lignede det, da Danmarks Naturfrednings præsident og Landbrug & Fødevarers formand proklamerede indgåelsen af en alliance, som skal sikre, at landbrugsmæssigt mindre interessante jorde, nemlig ådale, skifter status til natur. Frie Bønder – Levende Land hilser det velkomment, at lavtliggende jord tages ud af intensiv drift, men vi er samtidig skeptiske over for de videre planer, som de to organisationer lægger sammen med en række andre organisationer i den Realdania-finansierede såkaldte ”handletank” Collective Impact. Dette initiativ, som udtrykkeligt har til formål at gennemføre ”den største jordreform siden landboreformerne for 200 år siden”, skal sikre landbrug en ”bedre arrondering”, hvilket forhåbentlig ikke er en omskrivning af ”fortsat strukturudvikling”! Spørgsmål i den forbindelse bliver der lejlighed til at stille under Frie Bønders Landsmøde lørdag d. 23-02 i Rørup Borgerhus, hvor formanden for Collective Impact, Søren Møller, er indbudt som ekstern oplægsholder.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s